Regulamin serwisu SeoGraf

Niniejszy regulamin określa ramy prawne umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej pomiędzy Tobą Użytkowniku a Operatorem Serwisu. Wszystkie słowa pisane z dużej litery mają poniższe znaczenie:
 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. Serwis – system umożliwiający monitorowanie i raportowanie pozycji w wyszukiwarkach będący własnością Operatora.
 3. Użytkownik - to ty o ile masz o pełną zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) lub też jesteś niepełnoletni powyżej 13 lat i zaakceptowałeś Regulamin.
 4. Konto użytkownika – konto w wersji darmowej lub płatnej w ramach którego użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez serwis SeoGraf
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Tobą Użytkowniku a Operatorem na warunkach Regulaminu.
 6. Operator – Grzegorz Błażewicz, prowadzący działalność gospodarczą pn. „Benhauer” pod adresem ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2611/2008, NIP: 8732691692 REGON: 120672583,
 7. Usługi - usługa elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmująca:
  1. hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Operatora podłączonej do światowych zasobów w Internecie umożliwiające wprowadzanie danych, opisów i innych,
  2. dostęp do zasobów Serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do pełnego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest urządzenie końcowe wyposażone w oprogramowanie przeglądarki internetowej wraz z dostępem do internetu.
 2. Serwis SeoGraf ma na celu umożliwienie użytkownikom monitorowania pozycji stron internetowych w wyszukiwarce Google na zadane przez Użytkownika frazy kluczowe.
 3. Operator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności a przydatności Serwisu. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za czasową niedostępność niektórych usług związaną z wykorzystania w systemie SeoGraf danych pobieranych z systemów firm trzecich.
 4. Użytkownik nie będzie rościł sobie praw do zwrotu abonamentu w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonalności serwisu wynikających z przyczyn leżących po stronie firmy trzeciej z której usług korzysta Operator.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez umieszczoną na stronie www serwisu informację o zmianie regulaminu
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3. szkodę wynikającą z nieprawidłowej obsługi systemu przez Użytkownika.
  4. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  6. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 8. Operator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
 12. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu kierować na adres: biuro@benhauer.pl lub zgłaszać listownie na Adres Benhauer, ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zaakceptowania przez użytkownika.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika tym samym dochodzi do zawarcia Umowy.
 2. Umowa obowiązuje od momentu zawarcia umowy przez okres za który użytkownik poniósł opłatę abonamentową.
 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
 4. Operator udostępnia możliwość rejestracji w Serwisie jako użytkownik serwisu SeoGraf dostępnego w wersji darmowej lub płatnej wg cennika opublikowanego na stronie www.seograf.pl
 5. Operator wystawia faktury VAT dla użytkowników na podstawie dokonanych przez Uzytkownika płatności za korzystanie z serwisu i przesyła je użytkownikowi w formie elektronicznej.
 6. Na czas trwania umowy, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie nazwy firmy zarejestrowanej w Systemie w celach referencyjnych dla Operatora i serwisu SeoGraf

REJESTRACJA

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
 2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, imię i nazwisko, Adres Konieczny do wystawiania faktur.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  3. może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora wszelkich danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Operatora na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204),

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu,
  3. zmiany parametrów Konta i usług z zastrzeżeniem, że zmiany funkcjonalne nigdy nie będą dążyły do obniżenia jakości usługi.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych osobowych pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  2. przestrzegania Regulaminu,
  3. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. nie naruszania praw osób trzecich

ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który łamie regulamin, narusza prawa własności intelektualnej i wykorzystuje algorytmy i pomysły stosowane w serwisie w celu utworzenia konkurencyjnego produktu

POUFNOŚĆ

 1. Dane osobowe będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zbierania i publikowania danych dotyczących popularności serwisu. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
 3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot